Vertaal deze pagina

LINKS & PUBLICATIONS

CROATIA

Subject: Bunjevac

Book autors

Book chapters

 • ANTUNOVIĆ, I. (1882. pretisak, 2002.), Razprava o podunavskih i potiskih Bunjevacah i Šokacah u pogledu narodnom, vjerskom, umnom, građanskom i gospodarskom, Beč: Hrvatski znanstveni zavod, pretisak Pečuh.
 • ANTIĆ, LJ. (2007.), Velikosrpski nacionalni programi – ishodišta i posljedice, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb.
 • BUDANOVIĆ, L. Povijest humske zemlje (do Hercegovine) [pod pseudonimom V. Labudić], Subotička Danica ili Bunjevačko-šokački kalendar za prostu godinu 1938., Subotica, str. 44-46.
 • BUŠIĆ, K. (2005.), Društveno, kulturno i političko organiziranje bačkih Hrvata-Bunjevaca 1918.-1941. (Uloga bunjevačke elite u procesu nacionalne integracije i modernizacije hrvatske zajednice u Bačkoj), magistarski rad, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb.
 • BUŠIĆ, K. (2008.), Povijesni okvir pri istraživanju bačkih i srijemskih Hrvata (Bunjevaca i Šokaca), Zbornik radova “Identitet Srijema u prošlosti i sadašnjosti”, Nijemci, str. 122-150.
 • Bušić, Krešimir (2009): Travel articles Subotica bishop Lajčo Budanović with special retrospect on Lika Croat-Bunjevacs // Identitet Like: Korijeni i razvitak / Holjevac, Željko, editor(s). Zagreb-Gospić : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. pp. 468-499.
 • Bušić, Krešimir (2009): Subotica Bishop Lajčo Budanović's traelogues with special emphases on the Lika Croatian Bunjevac // Identitet Like: korijeni i razvitak, I.dio / Holjevac, Željko, editor(s).Zagreb-Gospić, : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Područni centar Gospić. pp. 469-502.
 • Bušić, Krešimir (2009): Croatian Academic Society "Bunjevac" // Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, br. 9, H / Bačić, Slaven; Žigmanov, Tomislav, editor(s). Subotica, AP Vojvodina/R. Srbija: Hrvatsko akademsko društvo, Subotica. pp. 181-183.
 • Bušić, Krešimir (2009): Croatian Academic society "Antunović" // Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca / Bačić, Slaven; Žigmanov, Tomislav, editor(s), Subotica, AP Vojvodina/R. Srbija: Hrvatsko akademsko društvo, Subotica. pp. 181-181.
 • Bušić, Krešimir (2009): Croatian Academic Society "Matija Gubec" in Subotica // Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, br. 9, H / Bačić, Slaven; Žigmanov, Tomislav, editor(s). Subotica, AP Vojvodina/R. Srbija: Hrvatsko akademsko društvo, Subotica. pp. 183-185.
 • CASTELLS, M. (2002.), Moć identiteta, Golden marketing, Zagreb.
 • ČERNELIĆ, M. (1994.), Nastojanja da se bačkim Bunjevcima ospori pripadnost hrvatskom narodu, Studia etnologica Croatica, 6: 85-103.
 • Černelić, Milana (1995): Attempts to Deny the Bunjevci of Bačka the Rights to Belong to the Croat Nation. Studia ethnologica Croatica, Vol.6 No.1 December 1995. p.p. 85-103.
 • EVETOVIĆ, M. (2005.), Život i rad Paje Kujundžića, Pučka kasina 1878.
 • GRLICA, M. (2003.), Blaško Rajić i stvaranje prve jugoslavenske države, EX PANONIJA, Istorijski arhiv Subotice, Subotica, str. 55-59.
 • GRUPA AUTORA (1993.), Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890.-1990., Studia Vrhbosnensia – 5, Vrhbosanska visoka teološka škola, Sarajevo-Bol, 548 str. GRUPA AUTORA (1925.), Znameniti i zaslužni Hrvati 925.-1925., Zagreb. Hemeroteka: Neven 1918.-1921., 1925.; Subotičke novine 1933.-1936.; Subotička Danica: kalendar za Bunjevce i Šokce 1912.-1914., 1918.-1941.; Klasje naših ravni 1935.- -1936.; Obitelj 1933.-1936.; Svijet, 1933.
 • Historijski arhiv Subotica Fondovi: HAS; F: 47/I.-XIII, F; 47/Gradonačelnik, F;47/Strogo. pov.
 • Šarić, Marko (2008): The Bunjevci in the Early Modern Age: Creation and Development of a Premodern Ethnic Group // Živjeti na Krivom Putu. Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima, sv. I / Černelić, Milana; Rajković, Marijeta; Rubić, Tihana, editor(s). Zagreb: FF press. pp. 15-43.
 • Šarić Žic, Ivana (2008): Traditional Architecture // Živjeti na Krivom Putu. Sv. 1 : Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima / Černelić, Milana; Rajković, Marijeta; Rubić, Tihana, editor(s). Zagreb: FF Press. pp. 137-156.
 • Vuković, Petar (2011): From monolingualism to multilingualism: the case of Bunjevci from Bačka // Concepts and concequences of multilingualism in Europe 2 / Ibrahimi, Mustafa et al., editor(s). Tetovë: Universiteti i Evropës Juglindore. pp. 318-322.
 • Vuković, Petar (2007): "Bunjevac language" - Roots, Varieties, Prospects // Jezik i identiteti / Granić, Jagoda, editor(s).
  Zagreb - Split : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku. pp. 699-710.
 • Vulić, Sanja (2005): Bunjevac Croatian writer Lazar Francišković // Hrvatski iseljenički zbornik 2006 / Kukavica, Vesna, editor(s).
  Zagreb: Hrvatska matica iseljenika. pp. 85-91.

Croatian Government

Various topics

HUNGARY

Subject: Bunjevac

Book autors

 • BARICS, ErnőBLAZSETIN, IstvánFRANKOVICS, GyörgySOKCSEVICS, Dénes (1998): Magyarországi horvátok. Budapest, Körtánc Egyesület.
 • BÁRTH, János (1995): Népcsoportok, néprajzi csoportok és történeti-néprajzi tájak a Duna-Tisza közén. In: Dunáninnen- Tiszáninnen. A Duna-Tisza közén élő népcsoportok hagyományait számbavevő nemzetközi tudományos konferencia (Baja, 1993. júl. 8-9) előadásai. Kecskemét, Katona József Múzeum.
 • BELLOSICS, Bálint (1909): Bunyeváczok. Bács-Bodrog vármegye egyetemes monográfiája, 1, Budapest.
 • BOTTLIK, Zsolt (2003): Adatok Bács-Bodrog vármegye vallási-etnikai képéhez (1715-1851). In: UDVARI István: A Mária Terézia-féle úrbérrendezés forrásai magyarországi délszláv népek nyelvén II. Bács vármegyei szerb és bunyevác jobbágyok úrbéri bevallásai. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara.
 • BULJOVČIĆ, Josip (1986): A bunyevácok eredetére és nevére vonatkozó gondolatok. Pro Memoria (a szabadkai Monográfia Társadalmi Szervezet közlönye), I. évf., jula.
 • GYUROK, János (1998): A magyarországi horvátok. Pécs, Gálos Nyomdász Kft.
 • HEKA, László (1998): A bunyevácok (dalmaták) Szeged életében. In: BLAZOVICH László (szerk.): Tanulmányok Csongrád Megye Történetéből XXVI. Szeged, Csongrád Megyei Levéltár.
 • IVÁNYOSI-SZABÓ, Tibor (1996): Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. 8. Bács-Kiskun megye. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Történeti Demográfiai Albizottsága – Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási Főosztály.
 • KELEMENNÉ MERK, ZsuzsaKŐHEGYI, Mihály (1987): Csávolyi bunyevácok Katymáron kötött házasságai (1747-1895). In: SZTRINKÓ, István (szerk.): Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében. Kecskemét.
 • KISS, Mária (1988): Délszláv szokások a Duna mentén. Budapest, Akadémiai Kiadó.
 • KISS, Mária (1992): A Baja környéki délszlávok (bunyevácok) szokásformái. In: BÁRTH János (szerk.): Dunatáji találkozás. A Bács-Kiskun megyei nemzetiségkutató konferencia (Baja, 1991. április 27.) előadásai. Kecskemét, Bács-Kiskun megyei Múzeumok Igazgatósága.
 • KŐHEGYI, Mihály szerk. (2000): A bajai ferencesek háztörténete I. 1694-1840. Ford.: Kapocs Nándor. Baja, Türr István Múzeum.
 • MÁNDICS, Mihály (1986): A csávolyi bunyevácok lakodalmi szokásai. In: BÁNSZKY Pál – SZTRINKÓ István (szerk.): Cumania 9. Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve. Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Igazgatósága.
 • MÁNDICS, Mihály (1989): A magyarországi bunyevác-horvátok története. Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Tanács.
 • MÁNDICS, Mihály (1992): Aratóünnep – „Dužijanca” a csávolyi bunyevácok életében. In: BÁRTH János (szerk.): Dunatáji találkozás. A Bács-Kiskun megyei nemzetiségkutató konferencia (Baja, 1991. április 27.) előadásai. Kecskemét, Bács-Kiskun megyei Múzeumok Igazgatósága.
 • MEZNERICH, Jenő (1938): Bunyevácok. Budapest.
 • RÁCZ, AlpárnéSZŰCS, Zoltánné (1993): 1990. évi népszámlálás. Anyanyelv, nemzetiség településenként 1980, 1990. Budapest, Központi Statisztikai Hivatal.
 • SAROSÁCZ, György (1973): Magyarország délszláv nemzetiségei. In: ORTUTAY Gyula – DIÓSZEGI Vilmos (szerk.): Népi kultúra – népi társadalom. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának Évkönyve VII. Budapest, Akadémiai Kiadó.
 • SOKCSEVICS, Dénes (2003): A horvátság csángói. A bunyevác népcsoport a horvát nemzeti integrációs folyamatban. Limes, 3. sz.
 • SZARKA, László (2003): Etnikai változások a déli szláv kisebbségeknél. In: KOVÁCS Nóra SZARKA László (szerk.): Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből II. Budapest, Akadémiai Kiadó.
 • SZOJKA, Emese (1990): Néprajzi csoportok Baja környékén. Vezető a Türr István Múzeum néprajzi állandó kiállításához. Baja.
 • SZÉNÁSINÉ, HARTON Edit: Bácsalmás nemzeti kisebbségei. Múzeumőr, 2009/3. sz. 101. www.muzeum.bacskiskun.hu/muzeumor/muzor09_03.pdf
 • TÓTH, Ágnes (1993): A magyarországi délszlávok helyzete és törekvései 1945-1948 (Dokumentumok). In: IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor (szerk.): Bács-Kiskun megye múltjából XII. Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára. 361-382.
 • UNYI, Bernárdin (1947): Sokácok-bunyevácok és a bosnyák ferencesek története. Vác.
 • UROSEVICS, Daniló (1969): A magyarországi délszlávok története. Budapest, Hazafias Népfront Országos Tanácsa – Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsége.
 • UROŠEVIĆ, Danilo (1969): A könyvek, újságok, folyóiratok és olvasókörök fejlődése a magyarországi bunyevácoknál a XIX. század második felében. In: Az Országos Széchenyi Könyvtár Évkönyve 1968-1969. 373-383.
 • VÉKÁS, János (2005): Színképek. Magyarország nemzeti és etnikai kisebbségei a népszámlálások tükrében. In: KÁNTOR Zoltán – MAJTÉNYI Balázs (szerk.): Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről. Budapest, Rejtjel.
 • ZNOROVSZKY, Attila (1989): Nemzetiségi művelődés – nemzetiségi közérzet.

SERBIA

Subject: Bunjevac

Book autors

Serbian Government

CROATIA, HUNGARYSERBIA, WORLD

Subject: Bunjevac

Book autors

 • Antunovics, Ivan (1882): Rasprava o podunavskih i potisanskih Bunjevcih i Šokcih u pogledu Narodnom, vjerskom, umnom, građanskom i gospodarstvom. Beč.
 • Balassa, Iván (1979)- Ortutay Gyula: Magyar néprajz. Corvina.
 • Bárth, János (1982): Magyar népi építészet.
 • Černelić, Milana (1998): Iz baština bačkih Hrvata Bunjevaca. Zagreb.
 • Černelić, Milana (2006/2): Bunjevačke studije.
 • Evetović, Matija (2010): Kulturna povijest bunjevačkih i šokačkih Hrvata. Subotica.
 • Gyúrok, János (1998): A magyarországi horvátok.
 • Karagić, Ivanka (1981): Domaća kuhinja.
 • Kujundžić- Ostojić, Suzana (2005): Bunjevački običaji kroz literaturu i narodni sićanja kraj 19. i 20. vik Severne Bačke. Subotica.
 • Krmpotić, Lazar Ivan: Veliko obiteljsko stablo Đulićevih.
 • Mandić, Marin (1999): Ivan Petreš - sabrana djela.
 • Mandić, Mišo (1984): Iz osamstoljetne kronike sela Čavolja.
 • Mandić, Živko (2000): Miso Jelić - sabrana djela.
 • Mándics, Mihály (1998): A csávolyi bunyevác horvátok - Iz baštine čavoljskih Hrvata-Bunjevaca.
 • Mándics, Mihály (1989): A magyarországi bunyevác-horvátok története - Povijest bunjevačkih Hrvata u Mađarskoj. Kecskemét.
 • Mándics, Mihály (1997): Petres János életútja. Csávoly.
 • Mándics, Mihály (2003): Egy élet emlékei. Csávoly.
 • NIV (2005): "Bunjevački informativni centar, Subotica" - Bunjevački običaji kroz literaturu.
 • Peić, Marko - Bačlija, Grgo (1990): Rečnik bačkih Bunjevaca.
 • RoksandićDrago (2014): hrvati i srbi u habsburškoj monarhiji u 18. stoljeću: interkulturni aspekti 'prosvijećenemodernizacije ... - (CKHIS). - unizg
 • Sarošac, Đura (1999): Tisućgodišnje veze Hrvata i Mađara - Ezerszáz éves horvát-magyar kapcsolatok. Zagreb.
 • Šarčević, Ambrozia-Bozo (1870): Tolmačriči.
 • Sekulić, Ante (1986): Narodni život i običaji bačkih Bunjevaca. Zagreb.
 • Stantić, Alojzije (2001): Kruv naš svagdanji. Subotica.
 • Vujisics, Tihamér (1978): Muzičke tradicije Južnih Slavena u Mađarskoj - A magyarországi délszlávok zenei hagyományai.
 • Csesznegi, V.  - ‎2015. A  KÁRPÁT-MEDENCE MAGYAR KÖNYVTÁRAINAK RÉGI KÖNYVEI - ALTBÜCHERBESTAND DER BIBLIOTHEK DES KARMELITENKLOSTERS IN SOMBOR

Subject: linguistics

 • Babić 1964: Babić, Stjepan. Uklanjanje hrvatsko-srpskih razlika. – Jezik. – Zagreb. – XI. – S. 65-71. 
 • Babić 1990: Babić, Stjepan. Hrvatski jezik u političkom vrtlogu. – Zagreb: Ante i Danica Pelivan. – 340 s. 
 • Babić 2004: Babić, Stjepan. Hrvanja hrvatskoga: Hrvatski u koštacu sa srpskim i u klinču sa engleskim. – Zagreb: Školska knjiga. – 262 s. 
 • Bašić 1994: Bašić, Nataša. „Nasilna kroatizacija“. – In: Jezik. – Zagreb. – Br. 41. – S. 157-160.
 • Brozović/Ivić 1988: Brozović Dalibor, Ivić Pavle. Jezik, srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski. – Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod „Miroslav Krleža“. – XI. – 120 s. - Izvadak iz 2. izd.    Enciklopedije Jugoslavije.   
 • Brozović 2003: Brozović, Dalibor. Genetskolingvistički i sociolingvistički kriteriji u sistematizaciji južnoslavenskih idioma, s posebnim obzirom na Bosnu i Hercegovinu. – In: Jezik. – Zagreb. – Br. 50/1. – S. 1-6. 
 • Brozović/Ivić 1988: Brozović, Dalibor; Ivić, Pavle.  Jezik, srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski. – Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod „Miroslav Krleža“. – XI. – 120 s. 
 • Bugarski 1997: Bugarski, Ranko. Jezik u društvenoj krizi. – Beograd: Čigoja štampa. – 186 s. 
 • Ćorić 1998: Ćorić, Božo. Anatomija naopake hrvatske jezičke politike. – In: Srpski jezik: 1998. – III/1-2. – S. 551-552. 
 • Daničić 1997: Daničić, Đura. Rat za srpski jezik i pravopis. – Fototipsko izdanje: Budim – 1847. – Beograd: Narodna biblioteka Srbije. – 63 s.    Hrvatski književni jezik 1969: Hrvatski književni jezik i        pitanje varijanata / Gl. urednik Pavletić Vlatko. – Posebno izdanje časopisa    Kritika. – Zagreb. – Svezak 1. – 247 s.   
 • Ivić 1990: Ivić, Pavle. O jeziku nekadašnjem i sadašnjem. – Beograd – Priština: BIGZ, Jedinstvo. – 335 s.    
 • Ivić 1997: Ivić, Milka. O Vukovom i vukovskom    jeziku. – Beograd: Čigoja štampa. – 203 s.   
 • Ivić 1998: Ivić, Pavle. Pregled istorije srpskog jezika. / Ivić Pavle. Celokupna dela. VIII – Pripremio Aleksandar Mladenović. Sremski    Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. – 348 s.    
 • Jonke 1971: Jonke, Ljudevit. Hrvatski književni jezik 19.  i 20. stoljeća. – Zagreb: Matica hrvatska. – 390 s.   
 • Juzbašić 1973: Juzbašić, Dževad. Jezičko pitanje u austrougarskoj politici u Bosni i Hercegovini pred prvi svjetski rat. – Sarajevo, Svjetlost. – 134 s.   
 • Kordić 2003/1-2: Kordić, Snježana. Pogled unazad, pogled unaprijed (odgovor S. Damjanoviću i M. Grčeviću). – In : Književna republika. – Zagreb. – Br. 1/1-2. – S. 150-178. 
 • Kordić 2003/7-8: Kordić, Snježana. Demagogija umjesto znanosti (odgovor D. Brozoviću). – In : Književna republika. – Zagreb. – Br. 7-8. – S. 176-202.
 • Kordić 2003/9-10: Kordić, Snježana. Jezik i nacionalizam (recenzija knjige R. Bugarskog, Nova lica jezikā ). – In: Književna republika . – Zagreb. – Br. 9-10. – S. 224-228. Kunzmann-Müller 2003: Kunzmann-Müller, Barbara. Novi standardni jezici u jugoistočnoj Europi i jezična tipologija. – In: Bosanski –  hrvatski – srpski, Bosnisch – Kroatisch – Serbisch / Urednik Gerhard Neweklowsky.  – Wien: Wiener slawischer Almanach, 2003. – Sonderband 57. – S. 135-145.   
 • Laškova 2001: Лашкова, Лили. Сърбо-хърватска граматика: сръбски, хърватски, босненски. – София: Емас. – 359 с. 
 • Milosavljević 2005: Milosavljević, Bojana. Kovačević, Mirjana. Hrvatsko-srpski rječnik razlika, Banja Luka, Beograd, 1974. – In: Stil. – Beograd. – Br. 4. – S. 423-425. 
 • Moguš 1995: Moguš, Milan. Povijest hrvatskoga književnoga jezika. – Drugo prošireno izdanje. – Zagreb: Globus. – 234 s.    
 • Pavičić 1982: Pavičić, Josip. Novogovor: Sociolingvistički ogledi iz svakodnevnog života jezika. – Zagreb: Stvarnost. – 242 s. 
 • Peti 1994: Peti, Mirko. Nerazlikovnost razlika. – In: Rasprave Zavoda za hrvatski jezik. – Zagreb: Zavod za hrvatski jezik Hrvatskog filološkog instituta. – S. 245-272. 
 • Pohl 1996: Pohl, Heinz Dieter. Serbokroatisch – Rückblick und Ausblick. V: I. Ohnheiser (Hrsg.). Wechselbeziehungen zwischen slawischen Sprachen, Literaturen und Kulturen in Vergangenheit und Gegenwart.  Innsbruck: Verlag des Instituts für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck. – S. 205-219.  Thomas 2003: Thomas, P.-L.  Le serbo-croate (bosniaque, croate, monténégrin, serbe): de l'étude d'une langue à l'identité des langues. – In: Revue des études slaves. – Paris. – 74/2-3. – P. 311-325.          Poljanec 1931: Poljanec, Franjo. Istorija srpskohrvatskog književnog jezika s pregledom naših dijalekata i istorijskom čitankom za više    razrede srednjih škola. – Beograd: Narodna prosveta. – 293 s.   
 • Tošović 1988: Tošović, Branko.  Литературно-языковая политика в Боснии и Герцеговине (СФРЮ). – In: Slavica Tartuensia 2: Славянские литературные языки и  историография славяноведения. Ученые записки Тартуского гос. ун-та, Тарту. – С.    5-14.     
 • Tošović 1989: Tošović, Branko.  Vukova reforma jezika u tumačenju ruskih i sovjetskih naučnika (1). – In: Zbornik radova o Vuku Stefanoviću Karadžiću. – Sarajevo. –  S. 297-306.     
 • Tošović 2004: Tošović, Branko. Vukssprachreform in der Deutung der russischen Wissenschaftler.   In: GraLiS.        
 • Tošović 1990: Tošović, Branko (Hrg). Funkcionisanje jezika u višenacionalnim zemljama. – Sarajevo Filozofski fakultet, Institut za jezik, Institut za proučavanje nacionalnih odnosa. – Moskva: Naučni        savjet „Jezik i društvo“ Odjeljenja za književnost i jezik AN SSSR, Institut za    lingvistiku ANSSSR, Institut za ruski jezik ANSSR . – 230 s.     
 • Tošović 1999: Tošović, Branko. Lingvistika rata – rat lingvista. – In: Ljudska prava u Bosni i Hercegovini: znanost i praksa. –    Sarajevo: Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu,. – S. 279-288.        
 • Unbegaun 1995: Unbegaun, Boris. Počeci književnog jezika kod Srba. – Beograd – Novi Sad: Vukova zadužbina – Orfelin. – 103 s.     
 • Vince 1978: Vince, Zlatko. Putovima hrvatskoga književnog jezika: Lingvističko-kulturnopovijesni prikaz filoloških škola i njihovih izvora. – Zagreb: SNL. – 629 s.

Subject: Mecenary

Bunjevci (also called Illyrians or Dalmatians) served as mercenaries in the army of the Austro-Hungarian Empire against the Turks.

 • Ágoston, Gábor, ‘The Ottoman Empire and Europe’, in: The Oxford Handbook of Early Modern European History: 1350 - 1750. Volume II. Cultures and Power. Ed. Hamish M. Scott. Oxford: Oxford University Press, 2015, pp. 612-37.
 • Barkey, Karen, Empire of difference: the Ottomans in comparative perspective, New York: Cambridge University Press, 2008.
 • Daniel Goffman, The Ottoman Empire and early modern Europe, New York : Cambridge University Press, 2002.
 • Sahlins, Peter, Boundaries: The Making of France and Spain in the Pyrenees (Berkeley: University of California Press, 1989), esp. Introduction; Chapter 2, ‘The Frontiers of the Old Regime State’.
 • Whittaker, C. R., Frontiers of the Roman Empire: A Social and Economic Study (The Johns Hopkins University Press, 1997).
 • Inalcik, Halil, and D. Quataert. An Economic and Social History of the Ottoman Empire (1300- 1914). Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
 • Sugar, Peter F. South-Eastern Europe under Ottoman Rule (1354-1804). Seattle: University of Washington Press, 1993.
 • Findley, C. V. Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire. The Sublime Porte (1789-1922). Princeton: Princeton University Press, 1980.
 • Sugar, Peter F. Nationality and Society in Habsburg and Ottoman Europe. Brookfield, Vt: Variorum, 1997
 • Ingrao, Charles. The Habsburg Monarchy. 1618-1815. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
 • Evans, R. J. W. The Making of the Habsburg Monarchy (1551-1700). Oxford: Oxford University Press, 1979.
 • Evans, R.J.W., ‘Essay and Reflection: Frontiers and National Identities in Central Europe,’ The International History Review 14, no. 3 (1992), pp. 480-502.
 • Jaszi, Oszkar. The Dissolution of the Habsburg Monarchy. Chicago: University of Chicago Press, 1977
 • Ellis, Steven G. and Raingard Eßer (eds.), Frontiers and the Writing of History, 1500-1850, Hanover: Wehrhahn, 2006.
 • LeDonne, John. The Russian Empire and the World, 1700-1917: the Geopolitics of Expansion and Containment. New York: Oxford University Press, 1997.
 • Mitu, Sorin. National Identity of Romanians in Transylvania. New York: CEU Press, 2001.
 • Cioranesco, George. Bessarabia: Disputed Land between East and West. Munich: Editura Ion Dumitru, 1985.
 • Manoliu-Manea, Maria, ed. The Tragic Plight of a Border Area: Bessarabia and Bucovina. Los Angeles, Calif.: Humboldt State University Press, 1983.
 • Jelavich, Charles, and Barbara Jelavich. The Establishment of the Balkan Nation States. 1804- 1920. Seattle: University of Washington Press, 1977.
 • Bracewell, Catherine Wendy, The Uskoks of Senj: Piracy, Banditry and Holy War in the Sixteenth Century Adriatic, Ithaca, Cornell University Press, 1992.
 • Whaley, Joachim, Germany and the Holy Roman Empire 1493-1806, 2 vols., Oxford University Press, 2012.
 • O’Reilly, William, 'Border, Buffer and Bulwark. The Historiography of the Military Frontier, 1521-1881', in Steven G. Ellis and Raingard Eßer (eds.), Frontiers and the Writing of History, 1500-1850, Hanover (Wehrhahn), 2006, pp. 229-244.

(Dr William O’Reilly, wto21@cam.ac.uk)

International

 • Cultural pluralism and cultural identity - unesdoc. 10 jun. 1972 (unesdoc.unesco.org/images/0006/000651/065187eo.pdf) 

LINKS 

EDUCATION

GASTRONOMY & COOKING & BAKING

HISTORY

KIN-STATE & CROSS-BORDER POLITICS

LINGUISTICS

DIALECTAL LEXICOGRAPHY 

LANGUAGE POLITICS

MUSEUMS & CULTURAL ROUTES

MUSIC

INSTITUTES FOR MUSICOLOGY

MUSIC FESTIVAL: TAMBURICA

SONGS: BALLAD, FOLK POEMS, BUNJEVAČKE PESME, GROKTALICE

MUSIC INSTRUMENTS - BALKAN REGION: bagpipe, tambura, violin etc.

SONG FESTIVAL: BUNJEVAC

MINORITY POLITICS

NEWS & DATABASES

TRADITION

© Stichting Bunjevac European Center, 2015